CERTA | AKTUALNOŚCI
22044
page-template-default,page,page-id-22044,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

CERTA SP.Z. O.O.  SP.K. UZYSKAŁA GRANT

Wrocław, dnia 24 wrzesień 2018 r.

CERTA Sp. z o.o. sp.k. uzyskała grant w ramach projekt nr: RPDS.01.02.01-02-0002/17
pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje

 

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie audytu technologicznego i prac badawczo rozwojowych w zakresie:

 

„Badania trwałości, niezawodności i bezpieczeństwa
linii kolejowych, tramwajowej i metra
w aspekcie dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i podzespołów w transporcie szynowym”

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego audytu technologicznego potrzeb badawczych
i technologicznych dla materiałów nawierzchni kolejowej, tramwajowej i metra oraz pozyskanie procedur badawczych, co pozwoli na rozwój prowadzonej działalności. W wyniku realizacji projektu CERTA Sp. z o.o. sp.k. zrealizuje inwestycje prywatne uzupełniające wparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) w wysokości 6.000 zł netto oraz uzyska 1 raport końcowy z audytu i usługi badawczo rozwojowej.

 

Wartość projektu: 38.745 zł brutto

Wysokość dofinansowania ogółem (Grant): 25.500 zł netto

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 realizowanego przez UMWD i DARR S.A.

BIULETYN CERTA REVIEW NR 1/2018
INTEROPERACYJNOŚĆ PODSYSTEMU „STEROWANIE”

W zakładce Biuletyn Certa zamieściliśmy kolejny numer naszego biuletynu (3) poświęcony podsystemowi strukturalnemu sterowanie. Zachęcamy do pobrania i życzymy ciekawej lektury.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH (NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: ZO CERTA 1/2017)

Wrocław, dnia 21 lutego 2018 r.

Działając w imieniu Zamawiającego – Certa spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549497, w wykonaniu obowiązku określonego w podrozdziale 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja dokumentu MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.) informuję o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia na świadczenie usług badawczo-rozwojowych w postaci badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach Projektu o nazwie: “Wielokryterialne metody oceny kolejowej elektroenergetycznej sieci trakcyjnej w celu zwiększenia niezawodności i jakości przesyłu energii elektrycznej “CERTRAC” (nr referencyjny Zamawiającego: ZO CERTA 1/2017), zwanego dalej: Projektem.

W wyniku postępowania o udzielnie zamówienia w ramach zapytania ofertowego Zamawiającego nr ZO CERTA 1/2017 Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę – Politechnikę Gdańską Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH (NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: ZO CERTA 2/2017)

Wrocław, dnia 21 lutego 2018 r.

Działając w imieniu Zamawiającego – Certa spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549497, w wykonaniu obowiązku określonego w podrozdziale 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja dokumentu MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.) informuję o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia pomiarów i/lub  symulacji charakterystyki dynamicznej i jakośći odbioru prądu dla wskazanego podsystemu Energia w ramach realizacji Projektu o nazwie: “Wielokryterialne metody oceny kolejowej elektroenergetycznej sieci trakcyjnej w celu zwiększenia niezawodności i jakości przesyłu energii elektrycznej “CERTRAC” (nr referencyjny Zamawiającego: ZO CERTA 2/2017), zwanego dalej: Projektem.

W wyniku postępowania o udzielnie zamówienia w ramach zapytania ofertowego Zamawiającego nr ZO CERTA 2/2017 nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie o udzielenie zamówienia pozostaje zatem nierozstrzygnięte.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

WERYFIKACJA WE PODSYSTEMU “ENERGIA” – WYMAGANIA I PROBLEMY

CERTA Notyfikowana Jednostka Certyfikująca nr 2683 zaprasza na szkolenie

Weryfikacja WE podsystemu „Energia” – wymagania i problemy

 

w dniu 1 marca 2018 r. (czwartek) we Wrocławiu ul. Klecińska 125,  Wrocławski Park Technologiczny,

sala konferencyjna w budynku BETA

w godzinach 10:30 – 15:15

Zgłoszenia i opłatę za szkolenie należy dokonać do dnia 23.02.2018 r. poprzez przesłanie

wypełnionej karty uczestnika (w załączeniu) na adres: biuro@certa-eu.pl lub pocztą.

 

Opłata za udział w szkoleniu/1 os. 690,00 zł + VAT 23%.

Przy udziale co najmniej 2 osób z jednej firmy opłata/1 os. 490,00 zł + VAT 23%.

Organizator zastrzega prawo do zmian w organizacji szkolenia.

 

Dodatkowe pytania: biuro@certa-eu.pl info: www.certa-eu.pl

W załączniku: Karta zgłoszenia, Plan szkolenia.

 

podpisSB

Serdecznie zapraszam

dr inż. Sławomir Bukowski

Prezes Jednostki CERTA

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 2/2017

Wrocław, dnia 19 stycznia 2018 r.

Postępowanie na świadczenie usług badawczo-rozwojowych

Nr referencyjny Zamawiającego: ZO CERTA 2/2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przeprowadzenia pomiarów i/lub symulacji charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu dla wskazanego podsystemu Energia w ramach realizacji Projektu o nazwie: „Wielokryterialne metody oceny kolejowej elektroenergetycznej sieci trakcyjnej w celu zwiększenia niezawodności i jakości przesyłu energii elektrycznej ‘CERTRAC’” (dalej jako: Projekt).Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy do realizacji, w ramach podwykonawstwa usług, część prac w ramach Projektu w zakresie następujących dwóch Zadań:

 • Zadanie nr 1 (zwane dalej również jako: wykonanie Pomiarów) – wykonanie pomiarów charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu dla podsystemu Energia zlokalizowanego na linii kolejowej nr 3. Sieć trakcyjna typu YC150-2CS150 na odcinku Sochaczew – Stara Wieś, tor nr 1 i nr 2 od km 60,455 do km 109,014 dla prędkości Vmax = 160 do km/h, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (TSI ENE) określonymi w pkt. 6.1.4.1 i 6.2.4.5. Pomiar należy wykonać metodą pomiarową zgodną z wymaganiami normy EN 50317:2012 (PN‑EN 50317:2012) uznaną i przyjętą do stosowania w Unii Europejskiej. Uwaga! Zamawiający zapewni wynajęcie stosownego taboru kolejowego, zapewni dostęp do infrastruktury kolejowej dla umożliwienia wykonania pomiarów i poniesie koszty z tym związane.
 • Zadanie nr 2 (zwane dalej również jako: wykonanie Symulacji) – wykonanie symulacji charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu dla podsystemu Energia zlokalizowanego na linii kolejowej nr 3. Sieć trakcyjna typu YC150-2CS150 na odcinku Sochaczew – Stara Wieś, tor nr 1 i nr 2 od km 60,455 do km 109,014 dla prędkości Vmax ≤320 km/h, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (TSI ENE) określonymi w pkt. 4.2.12 i 6.1.4.1. Symulację należy wykonać dwukrotnie różnymi metodami pomiarowymi zgodnymi z wymaganiami normy EN 50318:2002 (PN-EN 50318:2002) uznanymi i przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej.

 

Projekt obejmuje cztery elementy (dalej jako: Elementy), które będą realizowane w poszczególnych etapach (dalej jako: Etapy). Projekt składa się z następujących Elementów dla systemu trakcji prądu stałego 3 kV DC:

 • Element nr 1 – Program komputerowy do symulacji układu zasilania i obciążenia w postaci pojazdów przemieszczających się na linii kolejowej.
 • Element nr 2 – Symulacja komputerowa „charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu”.
 • Element nr 3 – Opracowanie układu pomiarowego służącego do oceny charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu według wymagań normy EN 50317:2012.
 • Element nr 4 – Stanowisko laboratoryjne do badania obciążalności sieci jezdnej prądu stałego wywołanego przez każdy pantograf w czasie postoju pociągu.

 

Wykonanie Pomiarów i/lub Symulacji nastąpi w ramach realizacji Etapu nr 11 (w zakresie Elementu nr 2) Projektu oraz Etapu nr 12 (w zakresie Elementu nr 3) Projektu.

 

Z wykonania Pomiarów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raporty z pomiarów zawierające kompletne wyniki pomiarów charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu wymagane przez TSI ENE w pkt. 6.1.4.1 i 6.2.4.5. Do raportu należy dołączyć dowody świadczące o uznaniu metody pomiarowej i dopuszczeniu do stosowania w Unii Europejskiej.

 

Z wykonania Symulacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raporty z symulacji dla każdej z dwóch zastosowanych metod symulacji charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu osobno, zawierające kompletne wyniki obliczeń symulacyjnych wymaganych przez TSI ENE w pkt. 4.2.12 i 6.1.4.1. Do raportów należy dołączyć dowody świadczące o uznaniu metody symulacyjnej i dopuszczeniu do stosowania w Unii Europejskiej.

 

Raporty z wykonania Pomiarów i/lub Symulacji będą stanowić podstawę do przeprowadzenia przez Strony odbioru danego Zadania w ramach przedmiotu zamówienia i sporządzenia dla każdego Zadania pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Na wykonane przez siebie Pomiary i/lub Symulacje Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 2 (dwóch) lat od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego dla danego Zadania w ramach przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/2017

Wrocław, dnia 19 stycznia 2018 r.

Postępowanie na świadczenie usług badawczo-rozwojowych

Nr referencyjny Zamawiającego: ZO CERTA 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (wykonanie Zadań Badawczych) w ramach realizacji Projektu o nazwie: „Wielokryterialne metody oceny kolejowej elektroenergetycznej sieci trakcyjnej w celu zwiększenia niezawodności i jakości przesyłu energii elektrycznej ‘CERTRAC’” (dalej jako: Projekt).

 

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy do realizacji, w ramach podwykonawstwa usług, część prac w ramach Projektu w zakresie dotyczącym opracowania na rzecz Zamawiającego w trakcie realizacji Projektu programów do symulacji i metod pomiarowych, wymaganych do zastosowania przez TSI Energia, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii.

 

Projekt obejmuje cztery elementy (dalej jako: Elementy), które będą realizowane w poszczególnych etapach (dalej jako: Etapy). Szczegółowy opis zadań badawczych przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Projekt składa się z następujących Elementów dla systemu trakcji prądu stałego 3 kV DC:

 • Element nr 1 – Program komputerowy do symulacji układu zasilania i obciążenia w postaci pojazdów przemieszczających się na linii kolejowej.
 • Element nr 2 – Symulacja komputerowa „charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu”.
 • Element nr 3 – Opracowanie układu pomiarowego służącego do oceny charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu według wymagań normy EN 50317:2012.
 • Element nr 4 – Stanowisko laboratoryjne do badania obciążalności sieci jezdnej prądu stałego wywołanego przez każdy pantograf w czasie postoju pociągu.

 

Wykonanie Zadań Badawczych obejmować będzie także opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej i wykonawczej) z realizacji każdego Etapu w ramach danego Elementu.

ZAŁĄCZNIKI

PODSUMOWANIE SZKOLENIA 

Wymiana doświadczeń, żywa dyskusja, ciekawe prelekcje i dobra atmosfera spowodowały, że szkolenie zorganizowane przez Ekspertów JN CERTA „Wykonanie zadania inwestycyjnego w kontekście interoperacyjności systemu kolei”, które odbyło się we Wrocławiu w dniu 17.11.2017 r., było wydarzeniem wyjątkowym.


Patronat nad szkoleniem objął Prezes UTK Pan Ignacy Góra, a honorowy patronat i przewodnictwo – Członkowie Komitetu ds. Bezstronności CERTA: dr Adam Wielądek i prof. dr hab. Juliusz Engelhardt.


Wrocławskie spotkanie przy okazji szkolenia zgromadziło osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań inwestycyjnych w sektorze budownictwa kolejowego oraz przedstawicieli wszystkich stron procesu inwestycyjnego: ze strony UTK – Pan Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Interoperacyjności, ze strony PKP PLK S.A. – Pan Dariusz Kamoda, Zastępca Dyrektora Biura Strategii i ze strony Wykonawców – Pani Jadwiga Wrzesińska, Przedstawicielka Wykonawców Robót i Nadzoru Budowlanego oraz ze strony jednostki notyfikowanej Eksperci CERTA.


Wzięło w nim udział ponad 80 osób, reprezentujących głównie Wykonawców sektora kolejowego.

Było ono doskonałą okazją, by lepiej poznać i zrozumieć techniczne i prawne wymagania, dotyczące interoperacyjności systemu kolei oraz związane z nimi oczekiwania PLK oraz Urzędu Transportu Kolejowego.
Biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników szkolenia Eksperci JN CERTA w ramach inicjatywy edukacyjnej „Akademia Interoperacyjności” planują przeprowadzenie w 2018 r. kolejnych szkoleń i warsztatów, dotyczących podsystemów i składników interoperacyjności oraz spotkań z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

Organizatorzy dziękują za udział uczestnikom i zapraszają na kolejne wydarzenia!

Zapraszamy do obejrzenia filmu i galerii zdjęć ze szkolenia:

ZAPROSZENIE 

 na szkolenie “Wykonanie zadania inwestycyjnego w kontekście interoperacyjności systemu kolei”

CERTA Notyfikowana Jednostka Certyfikująca nr 2683 zaprasza na szkolenie

Pod Patronatem Prezesa UTK, P.Ignacego Góry,

z udziałem prelegentów z UTK, PLK i  Wykonawców pt.:

 Wykonanie zadania inwestycyjnego w kontekście interoperacyjności systemu kolei

 w dniu 17 listopada 2017r. (piątek) we Wrocławiu

Hotel Mercure, plac Dominikański 1 , sala Millenium, II piętro 

 

w godzinach 10.00 – 17.00

 

 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań inwestycyjnych w sektorze budownictwa kolejowego.

 

Szkolenie będzie wydarzeniem, podczas którego zostaną przedstawione istotne opinie i doświadczenia z zakresu tematyki szkolenia przez przedstawicieli UTK, PLK, Wykonawców modernizacji linii kolejowych oraz ekspertów jednostki notyfikowanej a także miejscem prezentacji dobrej praktyki we współpracy stron w procesie certyfikacji.

Patronat honorowy:

dr Adam Wielądek – Komitet ds. Bezstronności CERTA

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Komitet ds. Bezstronności CERTA

Prelegenci:

 1. Jan Siudecki, Dyrektor, Departament Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności
urzad_transportu_kolejowego
 1. Dariusz Kamoda, Zastępca Dyrektora, Biuro Strategii i Rozwoju

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pkp
 1. Jadwiga Wrzesińska, Przedstawiciel Wykonawców, Działalność doradcza w dziedzinie interoperacyjności dla Wykonawcy i Inżyniera
JWlogon 05_resize
 1.   Eksperci, CERTA:
certa-logo

– Maciej Śmieszek,        Dyrektor Jednostki Certyfikującej

– Michał Łuszczki,          Dyrektor ds. podsystemu Infrastruktura

– Aleksandra Grzywak – Gawryś, Kierownik ds. Podsystemu sterowanie

– Krzysztof Nowicki,       Kierownik ds. podsystemu Energia

– Aneta Kondela,            Kierownik ds. Podsystemu Infrastruktura

– Tomasz Wciślik,          Kierownik ds. Rozwoju

Wiedza dla uczestników:

 1. Cel kontraktu – wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów.
 2. Początek kontraktu – wybór i zatrudnienie jednostki notyfikowanej, co może i powinna zrobić jednostka, a czego robić jej nie wolno, harmonogram pracy jednostki notyfikowanej.
 3. Relacje UTK – Zarządca Infrastruktury – Wykonawca i Projektant, Producent – Jednostka Notyfikowana i ich wpływ  na czas realizacji, koszty i jakość inwestycji.
 4. Jakie dokumenty Wykonawca robót powinien otrzymać od Zamawiającego i dlaczego: studium wykonalności z oceną stanu technicznego, ekspertyzy, wniosek Zarządcy Infrastruktury do Prezesa UTK z kwalifikacją robót (modernizacja/odnowienie) i oceną znaczenia zmiany, decyzja Prezesa UTK stwierdzająca, czy w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji oraz określającą stopień zastosowania TSI do modernizacji podsystemu, certyfikaty pośrednie oraz raporty /załączniki wydane przez jednostki notyfikowane i deklaracje pośrednie.
 5. Jakie rodzaje dokumentów należy przekazać jednostce notyfikowanej w celu przeprowadzenia weryfikacji WE (podsystem INF, ENE, CCT).
 6. Przegląd dokumentacji projektowej, certyfikatów i deklaracji pośrednich – na co trzeba zwrócić uwagę: wybór wersji TSI i Listy Prezesa UTK, zalety i wady różnych wersji TSI, procedura zmiany wersji TSI,  postępowanie jednostki, gdy weryfikacja podsystemu jest dokonana w oparciu o niekompletne projekty wykonawcze, czy istnieje konieczność opracowania i wysłania wystąpień do Ministra o wydanie odstępstw od warunków technicznych dla urządzeń i budowli kolejowych, czy modernizowany podsystem Infrastruktura obejmuje obiekty i urządzenia związane z potrzebami osób niepełnosprawnych, podlegające ocenie przez jednostkę notyfikowaną na zgodność z TSI PRM, konieczność przeprowadzenia analizy zasilania sieci trakcyjnej i sprawdzenia wymagań dotyczących minimalnego i średniego zasilania sieci podczas weryfikacji podsystemu ENERGIA, czy w certyfikatach są wyłączenia, które mogą uniemożliwić uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu?
 7. Jak dobierać materiały i urządzenia, aby na etapie weryfikacji podsystemów uniknąć  konieczności uzyskania dodatkowych certyfikatów, wzrostu kosztów modernizacji i konieczności wydłużenia czasu na ukończenie kontraktu.
 8. Wyroby budowlane, wyroby i urządzenia kolejowe, wyroby instalacyjne – jakie są obecnie wymagania prawne ich dopuszczenia do obrotu i stosowania/udostępniania na rynku.
 9. Podsystemy infrastrukturalne – na co zwrócić uwagę: INFRASTRUKTURA: skrajnie, budowle ziemne (także istniejące), obiekty inżynieryjne (także istniejące), perony w aspekcie potrzeb osób niepełnosprawnych. ENERGIA: weryfikacja zasilania sieci trakcyjnej, zasadność wykonania symulacji wydajności układu zasilania, charakterystyka dynamiczna i jakość odbioru prądu, zabezpieczenie przeciwporażeniowe w aspekcie stosowanych systemów uszynień i problemy w przypadku stosowania uszynień indywidualnych konstrukcji wsporczych. STEROWANIE: spełnienie warunków bezpiecznego stosowania określonych w dokumentacji technicznej i zastosowanych w projekcie systemów srk, składników interoperacyjności i innych urządzeń.

Szkolenie spełnia wymogi szkolenia specjalistycznego, określone w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015-10  i może być zaliczone jako szkolenie zawodowe pracowników. Uczestnicy szkolenia otrzymają świadectwa ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia i opłatę za szkolenie należy dokonać do dnia 31.10.2017r. poprzez:

lub przesłanie wypełnionej karty uczestnika (w załączniku) na adres biuro@certa-eu.pl lub pocztą i dokonanie opłaty do dnia 31.10.2017r.

Opłata za udział w szkoleniu/1 os. 890zł + VAT 23%.

Przy udziale co najmniej 2 osób z jednej firmy opłata/1 os. 690zł +VAT 23%.

Organizator zastrzega prawo do zmian w organizacji szkolenia.

Materiały do pobrania:

Dodatkowe pytania: biuro@certa-eu.pl info.: www.certa-eu.pl

Serdecznie zapraszam

dr inż. Sławomir Bukowski

Prezes Jednostki CERTA

podpisSB

Jednostka Notyfikowana  Nr 2683

CERTA sp. z o.o. sp.k.

BIULETYN CERTA REVIEW Nr 2
Interoperacyjność podsystemu „Energia”

25.09.2017

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejnym numerem naszego biuletynu CERTA REVIEW – pobierz.
Głównymi tematami m. in. są:
– interoperacyjność kolei w zakresie podsystemu „Energia”,
– zarządzanie efektywnością energetyczną.
Odpowiemy również na pytanie: Po co nam certyfikacja?
Do udziału w opracowaniu artykułów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z obszaru kolejowego i energetycznego.
Wśród nich Pana Ignacego Górę – Prezesa UTK, Pana Jana Siudeckiego – Dyrektora Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności oraz Pana Adam Wielądka – Honorowego Przewodniczącego UIC, Przewodniczącego Komitetu ds. Bezstronności CERTA.
W zakładce BIULETYN znajdą Państwo materiały do pobrania, jak również informację dla przyszłych autorów i tematykę kolejnego biuletynu.

Życzymy ciekawej lektury!

CERTA TEAM

CERTA – Jednostka notyfikowana Nr 2683

Sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powstałej z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Uroczystość podpisania Deklaracji przez nowych sygnatariuszy odbyła się dnia 3 lipca 2017 w Sali Lux Torpeda w siedzibie UTK , relacja dostępna pod adresem: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13203,Kolejni-sygnatariusze-deklaruja-rozwoj-kultury-bezpieczenstwa.html

 

W imieniu Zespołu CERTA Deklarację podpisała Wiceprezes CERTA Pani Teresa Wysocka.

 

CERTA jest jednym ze 163 sygnatariuszy dokumentu potwierdzającego współpracę rynku kolejowego na rzecz bezpieczeństwa.

 

Głównym założeniem Deklaracji jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

 

Wśród sygnatariuszy są przedstawiciele administracji rządowej, przewoźników, zarządców, przedsiębiorstw odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury, związków zawodowych, stowarzyszeń, jednostek dydaktycznych i mediów, jak również producentów taboru i urządzeń kolejowych.

Komunikat dla uczestników konferencji INFRASZYN 2017

Szanowni Państwo,

 

W trakcie trwania konferencji INFRASZYN 2017 w Zakopanem 26-28 kwietnia zapraszamy Państwa do wysłuchania prezentacji ciekawych tematów z obszaru interoperacyjności kolei przygotowanych dla Państwa przez wybitnych fachowców w obszarze podsystemów Infrastruktura, Energia i Sterowanie:

 

26.04.2017 – sesja I – mgr inż. Maciej Śmieszek, Dyrektor Jednostki Notyfikowanej CERTA – Prezentacja Jednostki CERTA

 

27.04.2017 – godz.15.45 – dr inż.,  Michał Łuszczki Dyrektor ds. Podsystemu Infrastruktura, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Analiza porównwcz wprowadzonych zmian w zapisachtsi Infrastruktura na przykładzie wymagań stawianych obiektom inżynieryjnym”,

 

27.04.2017, godz. 18.15 – mgr inż. Krzysztof Nowicki – Dyrektor ds. Podsystemu Energia, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Identyfikacja problemów weryfikacji WE podsystemu Energia w świetle dotychczasowych doświadczeń”

 

28.04.2017, godz. 9.00 – mgr inż. Rafał Lipiński  – Dyrektor ds. Podsystemu Sterowanie, Jednostka Notyfikowana CERTA, „Perspektywy ERTMS w Polsce”

 

Zapraszamy również do zapoznania się z pierwszym wydaniem, Biuletynu CERTA, znajdującego się w materiałach konferencyjnych, przeznaczonych dla każdego uczestnika konferencji, gdzie znajdą Państwo ciekawe artykuły autorstwa Pana Ignacego Góry – Prezesa UTK, Pana dr Adama Wielądka – Przewodniczącego Komitetu ds. Bezstronności Jednostki Notyfikowanej CERTA, jak również wybitnych specjalistów w obszarze interoperacyjności kolei.W trakcie trwania konferencji zapraszamy do wspólnej dyskusji związanej z tematyką zarówno Biuletynu, jak i prezentacji.

 

Pobierz Biuletyn

 

Pozdrawiamy

 

CERTA TEAM

Zaproszenie na szkolenie

Firma CERTA serdecznie zaprasza na szkolenie pt. “Wymagania dla wyrobu wprowadzanego na rynek i oddawanego do użytkowania, podlegającego wymaganiom dyrektywy 2008/57/WE“.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do ekspertów technicznych biorących udział w procesach oceny zgodności, podmiotów wprowadzających wyroby na rynek, w tym projektantów, zarządzających zakupami i procesami wytwarzania, podmiotów odpowiedzialnych za spełnienie mających zastosowanie wymagań w odniesieniu do danego wyrobu.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat wymagań UE, niezbędnych do spełnienia przy wprowadzaniu wyrobów na rynek w zakresie sektora kolei i stanowiących kryterium oceny dla stron trzecich w procesach oceny zgodności, w tym CERTA jako jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie, obszerne kwalifikacje i rozległą wiedzę związaną z wymaganiami europejskimi – Panią Alicję Gach.

Serdecznie zapraszamy 10 maja 2017 r. o godzinie 10:00 do sali konferencyjnej w budynku BETA Wrocławskiego Parku Technologicznego  (Wrocław, ul. Klecińska 125).

 

Program szkolenia

 

 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

„Górna Sieć Sztywna Trakcyjna – CR3HS zamontowana w podziemnej części Dworca PKP Łódź Fabryczna” – tam też dokonaliśmy weryfikacji WE.

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka Notyfikowana CERTA nr 2683 – notyfikowana jednostka certyfikująca, prowadzi działalność w sektorze kolei według przepisów europejskich i krajowych; posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów sektora kolejowego oraz systemów zarządzania jakością, dysponuje kompetentnym zespołem. Personel CERTA  posiada wysokie kwalifikacje i potencjał, co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała certyfikat akredytacji AC 199 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania, potwierdzający spełnienie przez CERTA wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011, z zakresem akredytacji obejmującym:

 • certyfikację systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001;
 • ocenę zgodności w obszarze dyrektywy 2008/57/WE w odniesieniu do:
  • składników interoperacyjności określonych w TSI INF i ENE wg modułów CH i CH1,
  • podsystemów INF, ENE, CCS-TS wg modułu SH1.

 

Zakres Akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20199,podmiot.html, po kliknięciu napisu AC 199, na dole powołanej powyższym linkiem strony www.

Jednostka notyfikowana CERTA nr 2683
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała status jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE. Komisja Europejska nadała CERTA nr 2683.
Zakres działania CERTA jako JN nr 2683 jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=30&ntf_id=274945

Jednostka notyfikowana Nr 2683

Nowa jednostka notyfikowana w obszarze dyrektywy 2008/57/WE

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego autoryzował jednostkę Certa sp. z o.o. sp.k. w zakresie wykonywania zadań związanych z oceną zgodności podsystemów strukturalnych: „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zdefiniowanych w dyrektywie 2008/57/WE.

 

Prezes UTK nie tylko dokonuje autoryzacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację, lecz również dokonuje notyfikacji takich jednostek Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim. Notyfikacja jednostki Certa nie spotkała się z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, ani pozostałych państw członkowskich, co do zakresu jej autoryzacji i notyfikacji. Tym samym nowa jednostka może prowadzić działalność jednostki notyfikowanej w zakresie wskazanym w załączniku do decyzji Prezesa UTK, udzielającej autoryzacji.

Prezes UTK autoryzuje, a następnie notyfikuje jednostkę, jeżeli spełnia ona przesłanki określone w ustawie o systemach oceny zgodności. Spółka Certa wykazała, że spełnia warunki do prowadzenia działalności jednostki notyfikowanej w zakresie udzielonej autoryzacji.

 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/8194,Nowa-jednostka-notyfikowana-w-obszarze-dyrektywy-200857WE.html

Akredytacja CERTA przez PCA

Jednostka Notyfikowana CERTA nr 2683 – notyfikowana jednostka certyfikująca, prowadzi działalność w sektorze kolei według przepisów europejskich i krajowych; posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów sektora kolejowego, dysponuje kompetentnym zespołem. Personel CERTA  posiada wysokie kwalifikacje i potencjał co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Akredytacja CERTA przez PCA
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała certyfikat akredytacji AC 192 dla jednostki certyfikującej wyroby, potwierdzający spełnienie przez CERTA wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, z zakresem akredytacji obejmującym dyrektywę 2008/57/WE i TSI dotyczące INF, ENE, CCS-TS. Zakres Akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20192,podmiot.html, po kliknięciu napisu AC 192, na dole powołanej powyższym linkiem strony www.

Jednostka notyfikowana CERTA nr 2683
Jednostka certyfikująca Certa Sp. z o. o. Sp. k., uzyskała status jednostki notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE. Komisja Europejska nadała CERTA nr 2683.
Zakres działania CERTA jako JN nr 2683 jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=30&ntf_id=274945

Doskonalenie komunikacji interpersonalnej pracowników Certa

Rozwój kompetencji pracowników jest dla nas ważny. Celem budowania efektywnego zespołu w naszej firmie przeprowadzono diagnozę stylów myślenia i działania pod kątem potencjału kadrowego oraz warsztat szkoleniowy doskonalący komunikację w naszym zespole.

CERTA członkiem rzeczywistym Klubu Polskie Forum ISO 9000

Szkolenia Personelu Certa

W dniach 11-12 maja 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Park Hotel Diament we Wrocławiu odbyły się szkolenia personelu wewnętrznego i zewnętrznego CERTA na temat:

 • wymagań w zakresie oceny zgodności, zawartych w Dyrektywie 2008/57/WE i dokumentach PCA,
 • wymagań dotyczących podsystemów i składników interoperacyjności, zawartych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności,
 • przebiegu oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności.

 

Eksperci CERTA poprowadzili następujące szkolenia:

 

11 maja 2016 r., godz. 10.30 – 12.30

Wymagania dyrektywy 2008/57/WE oraz dokumentów PCA w zakresie oceny zgodności, dotyczących CERTA- jako akredytowanej jednostki certyfikującej i jednostki notyfikowanej oraz jej personelu wewnętrznego i zewnętrznego

mgr inż. Alicja Gach, Dyrektor Jednostki Certyfikującej, CERTA

 

11 maja 2016 r., godz. 13.30 – 15.30

Wymagania TSI INF, TSI SRT i ocena zgodności

dr inż. Jerzy Michał Łuszczki, Dyrektor ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA

 

12 maja 2016 r., godz. 9.30 – 11.30

Wymagania TSI ENE, TSI SRT (w części dotyczącej ENE) i ocena zgodności

inż. Krzysztof Nowicki, Dyrektor ds. podsystemu Energia, CERTA

 

12 maja 2016 r., godz. 12.30 – 14.30

Wymagania TSI CCS i ocena zgodności

mgr inż. Rafał Lipiński, Dyrektor ds. podsystemu Sterowanie, CERTA

 

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia prosimy o kontakt na adres: biuro@certa-eu.pl

CERTA Członkiem Komitetu Technicznego PKN

XVIII Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2015


W trakcie trwania konferencji „Drogi Kolejowe 2015” w dniach 21-23 października 2015r. w Jeleniej Górze organizatorzy poświęcili interoperacyjności
i certyfikacji cały blok zapraszając do wygłoszenia referatów w tym zakresie specjalistów z naszej firmy.

Referaty wywołały duże zainteresowanie i dyskusję.

Tematy wygłaszanych referatów:

 

 1. Wybrane aspekty oceny zgodności i certyfikacji w obszarze kolei

mgr inż. Alicja GachDyrektor Jednostki Certyfikującej, CERTA;

 

 

 1. Różnice między „starymi” a „nowymi” TSI Infrastruktura na przykładzie wymagań stawianych obiektom inżynieryjnym

dr inż. Jerzy Michał Łuszczki, Dyrektor ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA;

 

 

 1. Problemy wdrażania interoperacyjności wynikające ze zmian TSI i przepisów krajowych

mgr inż. Tomasz WciślikStarszy Specjalista ds. podsystemu Infrastruktura – Kierownik Zespołu, CERTA;

 

 

 1. Różne interpretacje zapisów TSI PRM oraz przewodnika stosowania TSI PRM,

mgr inż. arch. Mateusz Ziółkowski, Specjalista ds. podsystemu Infrastruktura, CERTA.

Osoby zainteresowane tematyką referatów prosimy o kontakt na adres:biuro@certa-eu.pl