CERTA | przepisy
9
page-template-default,page,page-id-9,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

UWAGA !

Z dniem 5 lipca 2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r.

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej

uchyla Decyzję Komisji (UE) 2012/88 z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei

z jej późniejszymi zmianami.

Obraz5Paragraph

Obowiązujące przepisy

wykaz dokumentów odniesienia

Lp.
DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTU
Źródło informacji o obowiązywaniu, aktach związanych i zmianach (dla norm – ICS)
Źródło publikacji
Rodzaj dokumentu
Nr ref.
Pełna nazwa dokumentu
Miejsce publikacji
(dla norm – norma wprowadzona)
1
2
3
4
5
6
1
Dyrektywa UE
2008/57/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
Dz.U. UE L 191 z 18.07.2008, s. 1 z późn. zm.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32008L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0057&qid=1425898326209&from=PL
2
Dyrektywa UE
2009/131/WE
Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
Dz.U. UE L 273 z 17.10.2009, s. 12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32009L0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0131&from=PL
3
Dyrektywa UE
2011/18/UE
Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
Dz.U. UE L 57 z 2.3.2011, s. 21
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32011L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0018&from=PL
4
Dyrektywa UE
2013/9/UE
Dyrektywa Komisji 2013/9/UE z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
Dz.U. UE L 68 z 12.3.2013, s. 55
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32013L0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0009&from=PL
5
Dyrektywa UE
2014/106/UE
Dyrektywa Komisji 2014/106/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniająca załączniki V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
Dz.U. UE L 355 z 12.12.2014, s. 42
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0106&from=PL
6
Dyrektywa UE
2016/797
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
Dz.U. UE L 138 z 26.5.2016, s. 44
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32016L0797
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0797&from=PL
7
Dyrektywa UE
2004/49/WE
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei)
Dz.U. UE L 164 z 30.04.2004, s. 44
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32004L0049&qid=1431593171695
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0049&qid=1431593171695&from=PL
8
Dyrektywa UE
2016/798
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei
Dz.U. UE L 138 z 26.5.2016, s. 102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32016L0798
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0798&from=PL
9
Decyzja UE
768/2008/WE
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008/ WE  z dnia 9 lutego 2008 r. w sprawie  wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG
Dz.U. UE L 218 z 13.08.2008, s. 82
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32008D0768&qid=1429178917938
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0768&qid=1429178917938&from=PL
10
Decyzja UE
2010/713/UE
Decyzja Komisji (UE) 2010/713 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE
Dz.U. UE L 319 z 04.12.2010, s. 1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32010D0713&qid=1425897312673
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0713&qid=1425897312673&from=PL
11
Decyzja UE
2012/88/UE
Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
Dz.U. UE L 51 z 23.2.2012, s. 1 z późn. zm.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32012D0088&qid=1429199040909
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0088&qid=1429199040909&from=PL
12
Rozporządzenie UE
2016/919
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej
Dz.U. UE L 158 z 15.6.2016, s. 1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32016R0919
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0919&from=PL
13
Rozporządzenie UE
764/2008/WE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE
Dz.U. UE L 218 z 13.08.2008, s. 21
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32008R0764&qid=1431594154094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0764&qid=1431594154094&from=PL
14
Rozporządzenie UE
765/2008/WE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93
Dz.U. UE L 218 z 13.08.2008, s. 30
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1425897524580
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1425897524580&from=PL
15
Rozporządzenie UE
1315/2013/UE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE
Dz.U. UE L 348 z 20.12.2013, s. 1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32013R1315&qid=1431593675843
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1315&qid=1431593675843&from=PL
16
Rozporządzenie UE
1316/2013/UE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” , zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010
Dz.U. UE L 348 z 20.12.2013, s. 129
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1431593901878
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1431593901878&from=PL
17
Rozporządzenie UE
1299/2014/UE
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej
Dz.U. UE L 356 z 12.12.2014, s. 1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014R1299&qid=1425898817912
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1299&qid=1425898817912&from=PL
18
Sprostowanie do Rozporządzenia UE
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014)
Dz.U. UE L 228 z 2.9.2015, s. 15
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014R1299R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1299R(01)&qid=1463392252782&from=PL
19
Rozporządzenie UE
1300/2014/UE
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
Dz.U. UE L 356 z 12.12.2014, s. 110
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014R1300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=PL
20
Rozporządzenie UE
1301/2014/UE
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii
Dz.U. UE L 356 z 12.12.2014, s. 179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1301&from=PL
21
Sprostowanie do Rozporządzenia UE
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii
Dz. U. UE L 13 z 20.01.2015, s. 13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014R1301R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1301R(01)&from=PL
22
Rozporządzenie UE
1303/2014/UE
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej
Dz.U. UE L 356 z 12.12.2014, s. 394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1303&from=PL
23
Rozporządzenie UE
2016/912
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/912 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej
Dz.U. UE L 153 z 10.6.2016, s. 28
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32016R0912
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0912&from=PL
24
Zalecenie UE
2014/881/UE
Zalecenie Komisji z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie procedury służącej wykazaniu poziomu zgodności istniejących linii kolejowych z podstawowymi parametrami przyjętymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjności
Dz.U. UE L 356 z 12.12.2014, s. 520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014H0881&qid=1429181068172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0881&qid=1429181068172&from=PL
25
Zalecenie UE
2014/897/UE
Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na podstawie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE
Dz.U. UE L 355 z 12.12.2014, s. 59
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LKD/?uri=CELEX:32014H0897&qid=1431598732475
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0897&qid=1431598732475&from=PL
26
Przewodnik ERA
ERA/GUI/07-2011/INT
TSI Application Guide. General Part
Version 1.02
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide_PL.pdf
27
Przewodnik ERA
ERA/GUI/01-2013/INT
TSI Application Guide. Annex 1
Guide for the application of the SRT TSI
Version 1.00
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-SRT-TSI_v1.00_EN.pdf
28
Przewodnik ERA
 ERA/GUI/02-2013/INT
TSI Application Guide. Annex 1
Guide for the application of the PRM TSI
Version 1.1
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA_2014_01260000_PL_TRA_Final.pdf
29
Przewodnik ERA
 ERA/GUI/02-2013/INT
TSI Application Guide. Annex 1
Guide for the application of the PRM TSI – Appendixes
Version 1.1
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-PRM-TSI-Appendixes_v1.1_EN.pdf
30
Przewodnik ERA
ERA/GUI/07-2011/INT
TSI Application Guide. Annex 1
Guide for the application of the INF TSI
Version 3.00
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-INF-v3-00-PL.pdf
31
Przewodnik ERA
ERA/GUI/07-2011/INT
TSI Application Guide. Annex 1
Guide for the application of the ENE TSI
Version 2.00
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-ENE-v2.00_EN.pdf
32
Przewodnik ERA
 ERA/GUI/07-2011/INT Annex 1
TSI Application Guide. Annex 1
Guide for the application of CCS TSI
Version 3.0
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERTMS-TSI-Guide-Annex01-CCS-TSI.pdf

6Paragraph

Obowiązujące przepisy

wykaz dokumentów odniesienia

Lp.
DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTU
Źródło informacji o obowiązywaniu, aktach związanych i zmianach (dla norm – ICS)
Źródło publikacji
Rodzaj dokumentu
Nr ref.
Pełna nazwa dokumentu
Miejsce publikacji(dla norm – norma wprowadzona)
1
2
3
4
5
6
1
Ustawa RP
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021661360
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160000655&type=2
2
Ustawa RP
Ustawa z dnia 8 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030860789
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001297&type=2
3
Ustawa RP
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. z 2016 r. poz. 542
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000542
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160000542&type=2
4
Rozporządzenie RP
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei
Dz.U. z 2016 r. poz. 254
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000254
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160000254&type=2
5
Rozporządzenie RP
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
Dz.U. z 2014 r. poz. 720
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000720
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000720&type=2
6
Rozporządzenie RP
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei
Dz.U. z 2013 r. poz. 43
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000043
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000043&type=2
7
Lista Prezesa UTK
Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań interoperacyjności systemu kolei
Prezes UTK, Warszawa, 26.09.2013 r.
http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/wymagania-techniczne-1/krajowe-specyfikacje-te/5525,Lista-Prezesa-UTK.html
http://www.utk.gov.pl/download/1/8725/pxlistaprezesautk26092013.pdf
8
Polska Norma
PN-EN ISO/IEC 17000:2006
Ocena zgodności — Terminologia i zasady ogólne
EN ISO/IEC 17021:2011
03.120.20, 01.040.03
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-17000-2006p.html
9
Polska Norma
PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
Ocena zgodności — Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
EN ISO/IEC 17067:2013,
ISO/IEC 17067:2013
03.120.20
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-17067-2014-01e.html
10
Polska Norma
PN-EN ISO 9000:2006
Systemy zarządzania jakością — Podstawy i terminologia
EN ISO 9000:2005
03.120.10, 01.040.03
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9000-2006p.html
11
Polska Norma
PN-EN ISO 9000:2015-10
Systemy zarządzania jakością — Podstawy i terminologia
EN ISO 9000:2015,
ISO 9000:2015
03.120.10, 01.040.03
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9000-2015-10e.html
12
Polska Norma
PN-EN ISO 9001:2009
Systemy zarządzania jakością — Wymagania
EN ISO 9001:2008
03.120.10
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9001-2009p.html
13
Polska Norma
PN-EN ISO 9001:2015-10
Systemy zarządzania jakością — Wymagania
EN ISO 9001:2015,
ISO 9001:2015
03.120.10
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9001-2015-10e.html