Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Nowoczesny tabor kolejowy

NB-Rail – grupa koordynująca jednostek notyfikowanych

14 marca 2023

Notyfikowana jednostka certyfikująca

 

Zarówno polscy, jak i europejscy prawodawcy są tylko ludźmi, a o tłumacza biegłego w dziedzinie kolejnictwa niezwykle trudno. Jednak niejednoznacznie sformułowane przepisy i niedoskonałe tłumaczenia unijnego prawa na języki poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą powodować problemy interpretacyjne, poważnie utrudniające współpracę jednostek notyfikowanych z ich wnioskodawcami, w tym znaczne rozbieżności w ocenach prowadzonych przez różne jednostki. Z tego względu w dyrektywie ws. interoperacyjności systemu kolei przewidziano udział jednostek notyfikowanych w grupie koordynacyjnej NB-Rail, której celem jest uzyskanie jednolitego podejścia do wymagań interoperacyjności w całej Unii.

 

Ustalenia grupy NB-Rail są publikowane jako "Recommendations for Use" oraz "Questions and Clarifications" i są dla jednostek wiążące podczas oceny zgodności składników interoperacyjności, czy weryfikacji WE podsystemów, zatem pośrednio wiążą również wnioskodawców. Poza zebraniami plenarnymi przyjmującymi ostateczne wersje ustaleń, najbardziej owocna współpraca odbywa się w podgrupach dotyczących poszczególnych podsystemów, z których każda spotyka się około 3 razy w roku w siedzibach różnych jednostek notyfikowanych, a w ostatnich latach również zdalnie. Ponadto część zagadnień eksperci rozważają we wzajemnym bezpośrednim kontakcie tak, aby na spotkaniu zaprezentować już uzgodnioną propozycję rozwiązania.

Eksperci CERTA JN aktywnie uczestniczą w pracach grupy NB-Rail, wskazując niejednoznaczne wymagania i proponując wspólne podejście w duchu zasadniczych wymagań interoperacyjności, a szczególnie: bezpieczeństwa, kompatybilności technicznej i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Grupa NB-Rail uczestniczy także w przygotowaniu i opiniowaniu projektów zmian do TSI, będąc w stałym kontakcie z odpowiedzialną za to Agencją Kolejową Unii Europejskiej. Daje to okazję do zwrócenia uwagi na ewentualną niejednoznaczność wymagań, zanim jeszcze zostaną one przyjęte i opublikowane przez Komisję Europejską.

W obszarze podsystemów "Sterowanie - urządzenia przytorowe" i "Sterowanie - urządzenia pokładowe" działa dodatkowo grupa ds. ERTMS.

 

W codziennej pracy eksperci CERTA JN również zwracają uwagę na problematyczne wymagania i możliwie wyczerpująco wyjaśniają je wnioskodawcom.

 

Z naszej inicjatywy Komisja Europejska dokonała sprostowania wprowadzających w błąd polskich wersji TSI INF (skrajnia, ang. "gauge" ≠ szerokość toru, ang. "track gauge") i TSI PRM (wiele drobnych niedoskonałości tłumaczenia), zaś Agencja Kolejowa UE przy projektowaniu kolejnej wersji TSI PRM lepiej zadbała o jednoznaczność wymagań dotyczących pochylni i piktogramów.