Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

CERTA JN Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą podsystemy systemu kolei i ich składniki interoperacyjności, działającą jako niezależna strona trzecia, która świadczy usługi przestrzegając zasad bezstronności w odniesieniu do wszystkich swoich Klientów. Jednostka ponosi odpowiedzialność za bezstronność podejmowanych działań oraz nie pozwala, aby jakiekolwiek czynniki, m.in. komercyjne czy finansowe, wpływały na bezstronność jej osądu.

Najwyższe kierownictwo Jednostki rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonych procesach i zapewniają we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, a także zarządza konfliktami interesów oraz zapewnia obiektywność swojej działalności.

 

Najwyższe Kierownictwo deklaruje i zobowiązuje się, że:

 
 • działalność CERTA JN Sp. z o.o. jako jednostki certyfikującej jest wolna od wszelkich nacisków komercyjnych, finansowych i innych, które mogą zagrażać jej bezstronności,

 

 • wynagrodzenie kierownictwa oraz pracowników Jednostki wykonujących ocenę zgodności nie jest uzależnione od liczby wykonanych ocen zgodności ani od wyników tych ocen,

 
 • kierownictwo oraz personel odpowiedzialny za realizację zadań związanych z ocenami zgodności, a także podwykonawcy działający w imieniu Jednostki, nie są projektantami, producentami, dostawcami, dystrybutorami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami czy konserwatorami wyrobów, które oceniają, ani upoważnionymi przedstawicielami wymienionych stron, a także nie angażują się bezpośrednio w projektowanie, produkcję lub budowę, konsultowanie, wprowadzanie do obrotu, instalację (montaż), użytkowanie lub konserwację tych produktów, ani nie reprezentują stron zaangażowanych w taką działalność, ani żadną działalność która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności,

 
 • Jednostka jest formalnie niezależna od producenta, przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury, właściciela podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz podmiotu świadczącego usługi doradcze / konsultacyjne,

 
 • Jednostka jest funkcjonalnie niezależna od organów wyznaczonych do wydawania: zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych, licencji i świadectw bezpieczeństwa, a także organów zaangażowanych w dochodzenie w razie wypadków kolejowych, a także nie udostępnia zasobów tym organom,

 
 • Zapewnia wszystkie niezbędne działania, aby działalność naszych podwykonawców nie wpływała na poufność, obiektywizm i bezstronność działalności Jednostki związanej z oceną zgodności,

 
 • pracownicy Jednostki, ani podwykonawcy działający w jej imieniu, nie oferują ani nie świadczą Klientom CERTA konsultacji, także w zakresie systemów zarządzania Klientów oraz nie wykonują auditów wewnętrznych u Klientów, ani żadnemu Klientowi z zakresu notyfikacji CERTA,

 
 • personel uczestniczący w procesie przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji nie jest zaangażowany w realizację oceny i podejmuje decyzje w sposób bezstronny, nie ulegając naciskom handlowym, finansowym i innym mogącym wpłynąć na obiektywność jego oceny, polegając jedynie na obiektywnych dowodach,

 
 • personel Jednostki zobowiązany jest do ujawniania każdej znanej mu sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów bądź mającej wpływ na bezstronność w prowadzonych przez Jednostkę działaniach,

 
 • Jednostka nie podejmuje się prowadzenia oceny w przypadku, gdy możliwy konflikt interesów stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności lub stanowi rzeczywiste, niemożliwe do zminimalizowania lub wyeliminowania zagrożenie dla bezstronności,

 
 • Jednostka nie podejmuje się żadnych działań w związku z certyfikowaniem własnych systemów zarządzania ani w innych jednostkach certyfikujących,

 
 • wszystkie działania Jednostki związane z oceną zgodności prowadzone są przez kompetentny personel, świadomy znaczenia bezstronności w podejmowanych działaniach, działający z zachowaniem poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas oceny zgodności.

 

CERTA JN Sp. z o.o. stale monitoruje i analizuje potencjalne zagrożenia dla jej bezstronności podczas wszystkich prowadzonych przez Jednostkę działań związanych z certyfikacją. Jednostka analizuje również potencjalne zagrożenia związane z jej działalnością nie związaną z działalnością certyfikacyjną. Wszystkie działania dotyczące zachowania bezstronności prowadzone w Jednostce wspiera Komitet ds. Bezstronności, działający odpowiednio do opracowanych zasad, zatwierdzonych i utrzymywanych w CERTA w formie Regulaminu.

 

Niniejsza polityka została zakomunikowana całemu personelowi CERTA JN Sp. z o.o., którzy zostali zobowiązani do jej bezwzględnego przestrzegania.

 

Najwyższe Kierownictwo zapewnia niezbędne środki do realizacji niniejszej polityki.

 

 

 

PREZES ZARZĄDU:

 
 
 
Monika Szczepanik
 

Wrocław, dnia 13 stycznia 2023 r.

 

Polityka bezstronności Certa JN Sp. z o.o.

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin