Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Jednostka notyfikowana CERTA JN Sp. z o. o. celem realizacji wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), pragnie przedstawić w niniejszej Polityce zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujące Państwu w związku z tym prawa.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest CERTA JN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Cukrowa 1d/28, 52-316 Wrocław.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

 

 1. Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

CERTA JN Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z RODO oraz mającymi zastosowanie wymaganiami prawa polskiego.

Zgodność z przepisami prawa zapewniona jest w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych:

 1. jest wymagane do zawarcia umów między jednostka notyfikowaną a jej Klientami, a także w przypadku udzielania odpowiedzi na zapytania Państwa związane z działalnością Jednostki,

 2. wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych,

 3. jest wymagane celem dopełnienia przez Administratora danych osobowych obowiązków wynikających w przepisów prawa,

 4. w innych przypadkach niż wskazane powyżej, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgód, a zakres i cel przetwarzania danych osobowych określono w ich treści.

 

 1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

CERTA JN Sp. z o.o., realizując zadania jednostki notyfikowanej / wyznaczonej, przetwarza Państwa dane osobowe w przypadkach związanych z:

 1. realizacją ocen zgodności (certyfikacja podsystemów i składników interoperacyjności),

 2. odpowiedziami na Państwa zapytania kierowane mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej CERTA JN Sp. z o.o. (https://certa-eu.pl/kontakt),

 3. działalnością wymaganą do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

 4. rekrutacją personelu na podstawie zgody wskazanej w dokumentach aplikacyjnych.

 

 1. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Administrator Państwa danych osobowych może przekazywać je następującym odbiorcom celem realizacji powierzonych zadań:

  1. upoważniony personel CERTA JN Sp. z o.o. celem realizacji działań statutowych jednostki;

  2. określone przepisami prawa organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do pozyskiwania Państwa danych osobowych.

 

 1. Uprawnienia przysługujące Państwu w tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych przez CERTA JN Sp. z o.o.

 

 1. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe,

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych ,

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które Państwa dotyczą.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane

CERTA JN Sp. z o.o. będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody.

 

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą oraz ze źródeł publicznych, jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy podobne źródła w innych krajach.

 

 1. W jakich sytuacjach i w jaki sposób możemy przekazać Państwa dane do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Przekażemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Państwa dane możemy przekazywać odbiorcom w krajach poza EOG w następujących sytuacjach:

 1. jeżeli jest to niezbędne, abyśmy wykonali umowę, którą zawarliśmy z Państwem;

 2. gdy uzyskamy na to Państwa zgodę.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

CERTA JN Sp. z o.o. celem zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych wdrożyła procedury mające na celu:

 1. zapewnienie dostępu do Państwa danych osobowych jedynie osobom upoważnionym do realizacji działań w związku z którymi dane te zostały Jednostce udostępnione,

 2. zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy Jednostki celem zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych zarówno fizycznie, jak i elektronicznie.

 

 1. Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgoda ma charakter dobrowolny. Może jednak okazać się niezbędną, aby zawrzeć z nami umowę i ją realizować.

 

 1. Profilowanie danych osobowych / zautomatyzowane podejmowanie decyzji

CERTA JN Sp. z o.o. nie prowadzi działań w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO, ani nie podejmuje wynikających z tego zautomatyzowanych decyzji.

 

 1. Skarga do organu  nadzoru

W przypadku naruszenia przez CERTA JN sp. z o.o. przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 ).

 

 1. Monitoring i wykorzystanie danych z monitoringu

Siedziba spółki wskazana w pkt. 1 Polityki jest objęta systemem monitoringu. Dane uzyskane z kamer systemu monitoringu są przetwarzane przez okres 30 dni. Dostęp do danych z monitoringu ma upoważniony personel CERTA JN Sp. z o.o. oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane zostały pozyskane w wyniku monitoringu przysługują uprawnienia wskazane w  pkt. 5 Polityki.
 
 

 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Certa JN Sp. z o.o.

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin