Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin

Nowoczesny tabor kolejowy

Podsystem „Energia” w układzie zasilania AC

21 kwietnia 2023

W warunkach polskich dotychczasowe inwestycje związane z projektowaniem, budową lub modernizacją infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład podsystemu „Energia”, opierały się na elektryfikacji w systemie stałoprądowym (DC). Większość uczestników procesu inwestycyjnego nabrała doświadczenia i pewnych „nawyków” związanych z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014, czyli TSI „Energia”, dla podsystemów w układzie DC.

 

W dobie zawansowanych planów, przewidujących powstanie pierwszych polskich zelektryfikowanych linii kolejowych z systemem zasilania sieci trakcyjnej prądem przemiennym o napięciu 25 kV, warto wspomnieć o nowych wyzwaniach czekających projektantów, wykonawców robót oraz jednostki notyfikowane, wynikających z procesu weryfikacji podsystemu „Energia”. System AC (przemiennoprądowy) stawia przed nami nowe, dodatkowe wymagania wynikające z odziaływania na Krajowy System Elektroenergetyczny oraz na kolejowe urządzenia elektroenergetyczne, czy system sterowania ruchem kolejowym. Podczas weryfikacji podsystemu „Energia” w układzie AC ważnym zagadnieniem jest wymaganie wskazane w pkt. 4.2.8 TSI ENE, tj. „Zakłócenia harmoniczne i dynamiczne systemów zasilania sieci trakcyjnej prądem przemiennym”, pomijalne w systemie DC. Wypada również pamiętać, że elementami podsystemu „Energia” są sekcje separacji faz i systemów, które swoją konstrukcją muszą zapewnić prawidłowy i bezpieczny przejazd taboru (wymaganie TSI ENE pkt 4.2.15. i pkt 4.2.16.), ale muszą również korespondować z parametrem związanym z konstrukcją sieci trakcyjnej (rozstaw pantografów TSI ENE pkt. 4.2.13.) i taborem przewidzianym do prowadzenia ruchu kolejowego.

 

Wykonawcy robót powinni również zwrócić uwagę na inne wymagania związane z oceną charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu (integracja z podsystemem). Zapisy TSI ENE pozwalają, dla systemów DC do prędkości 160 km/h, oceniać integrację składnika z podsystemem (na etapie montażu – proces budowy) metodą alternatywną, taką jak pomiar geometrii sieci trakcyjnej (pomiar parametrów sieci trakcyjnej). Dla systemów AC również przewidziano taką ewentualność, ale tylko do prędkości 120 km/h. Dla sieci trakcyjnych AC (składników interoperacyjności), umożliwiających jazdę taborem elektrycznym z prędkością powyżej 120 km/h, należy przeprowadzić badanie dynamiczne jako potwierdzenie prawidłowej integracji z podsystemem „Energia”.

 

Drodzy Klienci zwróćcie na to uwagę, bo przyzwyczajenia stają się drugą naturą człowieka, a później mogą być przyczyną nieprzewidzianych kosztów.