Logo Certa JN

Jednostka Notyfikowana Nr NB 2683

Jednostka Wyznaczona

CERTA JN Sp. z o.o. poszukuje aktualnie Pracownika na stanowisko:

Ekspert ds. Oceny podsystemu „Infrastruktura”

Miejsce pracy: Wrocław lub inne według uzgodnień

 

Opis stanowiska:

 

Ekspert ds. Oceny (EO) realizuje ocenę podsystemu „Infrastruktura” na podstawie oceny dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej przedstawionej przez klienta oraz wyników działań przeprowadzonych na gruncie/przekazanych przez klienta. Działania na gruncie realizuje są poprzez m.in. pomiary, sprawdzenia, oględziny, obserwacje prowadzenia pomiarów i symulacji.

 

Pracując z nami będziesz odpowiedzialny za:

 • analizowanie wymagań norm i przepisów – zarówno polskich jak i europejskich – dotyczących podsystemu „Infrastruktura”,
 • ocenianie zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami norm i przepisów na podstawie dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej lub wyników działań na gruncie,
 • wykonanie pomiarów lub innych działań na gruncie (sprawdzeń, oględzin, obserwacji) podsystemu pod kątem potwierdzenia spełnienia odpowiednich wymagań podlegających ocenie jednostki,
 • tworzenie i utrzymywanie zapisów z oceny, w tym sporządzanie raportów i sprawozdań z wykonywanych działań,

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego technicznego w zakresie budownictwa (co najmniej studia I-stopnia)
 • umiejętności czytania schematów i analizowania projektów,
 • umiejętności sporządzania pism i raportów,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie norm i przepisów w tym języku,
 • rzetelności, dokładności, dobrej organizacji pracy, komunikatywności, zdolności ciągłego uczenia się,
 • zdolności do analizowania, oceny i podejmowania decyzji,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • mile widziane co najmniej roczne doświadczenie przy pracy z projektami budowlanymi lub wykonawczymi w branży kolejowej.

 

Możesz oczekiwać:

 • ciekawej pracy w zespole ekspertów z różnych dziedzin w obszarze kolejnictwa oraz udziału w projektach kolejowych,
 • możliwości rozwoju, w tym poprzez nabywanie wiedzy z zakresu certyfikacji i zagadnień technicznych w kolejnictwie,
 • rozwijania kompetencji w zakresie prowadzenia ocen w innych branżach lub w zakresie zarządzania projektami,
 • możliwości uczestniczenia w szkoleniach, seminariach i konferencjach pozwalających na podniesienie kompetencji,
 • elastycznych godziny pracy oraz możliwości pracy zdalnej.

 

 

Zgłoszenia (CV) prosimy przesłać na adres:

 

rekrutacja@certa-eu.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez CERTA JN sp. z o.o.:

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERTA JN sp.  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Cukrowa 1d/28, Wrocław 52-316, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000864560.

 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się e-mailem: biuro@certa-eu.pl lub pisemnie na adres siedziby CERTA.

 3. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CERTA JN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Cukrowa 1d/28, 52-316 Wrocław (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 4. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.

 5. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.”

 6. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 7. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.  Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Poszukujemy Eksperta ds. Oceny

Logo Certa JN

CERTA JN Sp. z o.o.

52-316 Wrocław

Cukrowa 1d/28

NIP 8943060876

KRS 0000864560

KONTAKT

Facebook

Linkedin